Monthly Archives: Lipiec 2014

Przyłącze gazowe

Zasady montażu przyłączy regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przyłącza średniego ciśnienia z późniejszymi zmianami. § 159. 1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci … read more

Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie PN-EN 806-3 podano zasady doboru średnic przewodów metodami uproszczonymi. Ponieważ jest ona obowiązująca zarówno dla budynków mieszkalnych, jak … read more

Wymiarowanie przewodów wodociągowych

Wymiarowanie średnic przewodów instalacji wodociągowych Wymiarowanie przewodów wodociągowych polega na dobraniu średnic przewodów, tak aby przy zadanym ciśnieniu zapewnić utrzymanie ciągłości dostawy wody do instalacji i dostarczyć wymaganą ilość wody o odpowiednim ciśnieniu do każdego punktu czerpalnego. Wyznaczanie przepływu obliczeniowego … read more

Co to jest osmoza?

Zanim wytłumaczymy istotę działania osmozy naturalnej i odwróconej opiszemy budowę półprzepuszczalnych błon osmotycznych (w technice: membran), bez których zjawiska te nie miałyby miejsca. Półprzepuszczalne błony osmotyczne występujące w naturze, to bardzo cienkie materiały o wyjątkowo małej porowatości. Otóż pory takich … read more

Gaz płynny

Gdy okazuje się, że nie mamy dostępu do gazu z sieci, a cenimy sobie nade wszystko wygodę użytkowania, stajemy przed wyborem sposobu ogrzewania naszego domu. Okazuje się, że doskonalą alternatywą dla gazu ziemnego jest gaz płynny LPG. Gaz płynny to mieszanina propanu i … read more