Bez kategorii

Podział instalacji kanalizacyjnych

Instalacje kanalizacyjne służą do odprowadzania z budynków ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków powstających w wyniku procesów technologicznych i wód opadowych oraz przesyłania ich dalej do oczyszczalni ścieków lub bezpośrednio do odbiornika, którym może być: studnia chłonna, rów przydrożny, rzeka, gleba, itp. W … read more

Zasady obliczania powierzchni budynków

Normy PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997 określają zasady podziału i rodzaje powierzchni budynków oraz ogólne zasady obliczania tych powierzchni. Stosuje się je m.in. przy ustalaniu jednolitych zasad podziału powierzchni budynków podczas opracowywania normatywów i wytycznych technicznych projektowania budynków, określaniu jednolitych zasad … read more

Charakterystyka paliw energetycznych

Paliwa to substancje wydzielające podczas spalania dużą ilość ciepła i gazów; służące do ogrzewania, napędu silników lub wytwarzania energii elektrycznej. Ropa naftowa W temperaturze pokojowej ropa naftowa jest cieczą oleistą łatwo palną, najczęściej lżejszą od wody, źle przewodzącą prąd elektryczny. … read more

Pomiar ciśnienia

Ciśnienie jest drugim z najważniejszych parametrów, który należy stale kontrolować w instalacji. Za pomiar odpowiadają niezastąpione manometry. Stosowane są one głównie do mierzenia ciśnienia gazów oraz cieczy (np. wody w instalacjach c.o.) o niskiej lepkości, a także mediów, które nie … read more

Termometry

Ze względu na budowę i zasadę działania termometry stosowane w instalacjach sanitarnych możemy podzielić na: cieczowe bimetaliczne rezystancyjne termoelektryczne (termopary) radiacyjne Ze względu na sposób pomiaru termometry możemy dzielić na: kontaktowe bezkontaktowe Termometry rozszerzalnościowe Termometry tego typu pracują w oparciu … read more

Izolacja cieplna

Zadania izolacji Izolacją cieplna nazywamy ogólnie materiał , który chroni pomieszczenie, obiekt, urządzenie przed utratą ciepła. Z punktu widzenia techniki za materiały izolacyjne uważa się tylko takie, których współczynnik przenikania ciepła λ obliczony w temperaturze 20°C jest mniejszy od 0,175 W/mK. W … read more

Paliwa gazowe – parametry użytkowe

Najważniejszymi kryteriami użyteczności paliw gazowych, które je charakteryzują są: Ciepło spalania Qs [MJ/m3] Jest to teoretyczny wskaźnik uzyskiwanego ciepła w procesie spalania. Definiowane jest ono jako ilość ciepła uzyskiwana wskutek spalenia całkowitego (gdy cała masa paliwa ulega spaleniu) i zupełnego (gdy nie pozostają palne … read more