Kanalizacja

Czyszczaki w instalacjach kanalizacyjnych

Czyszczaki zwane również rewizjami kanalizacyjnymi, służą do  okresowego czyszczenia kanalizacji lub jej wglądu za pomocą kamer inspekcyjnych. Są to specjalne kształtki kanalizacyjne posiadające odkrywany dekiel (zaślepkę), po zdjęciu którego możliwe jest dostanie się do pionu lub poziomu kanalizacyjnego. Projektowanie czyszczaków … read more

Zawory napowietrzające w instalacji kanalizacyjnej

Zawór napowietrzający odpowiada za efektywne zrównoważenie ciśnienia w kanalizacji sanitarnej, poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do rurociągu kanalizacji wewnętrznej, w sytuacji kiedy w instalacji kanalizacyjnej powstanie podciśnienie. Nie mają możliwości usuwania z kanalizacji gazów, działają tylko jednokierunkowo. Mocowane są na zakończeniach pionów kanalizacyjnych, … read more

Stelaże do montażu podejść pod przybory sanitarne

Podział Stelaże służą do krytego montażu podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod przybory sanitarne. W zależności od zasady montażu stelaże dzielą się na konstrukcje: do zabudowy mokrej do zabudowy suchej. Ze względu na rodzaj mocowane przyboru stelaże dzielą się dalej na: … read more

Projektowanie systemów nadciśnieniowych

Zasady doboru przepompowni ścieków Kryteria doboru zbiorników, pomp i urządzeń zabezpieczających omawiają szczegółowo normy: PN-EN 12050 cz.1-4 Pompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu PN-EN 12056   Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz.4 Pompownie ścieków-projektowanie układu i obliczenia. Zgodnie z powyższymi … read more

Projektowanie instalacji kanalizacyjnych – wiadomości ogólne

Instalacje kanalizacyjne zarówno dla ścieków bytowo–gospodarczych jak i deszczowych składają się z przewodów i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynku lub na zewnątrz w bezpośrednim jego otoczeniu oraz z przykanalików. Lokalizację pokazano na rysunku poniżej. Schemat instalacji kanalizacyjnej  Oznaczenia: 1-podejście, 2-piony, 3-przewód poziomy, 4-studzienka … read more

Obliczenia i zasady projektowania przykanalików

Przykanalik, inaczej podłączenie kanalizacyjne, odprowadza ścieki z budynku do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, a na na terenie nieuzbrojonym − do bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni.  Minimalna średnica przykanalika wynosi DN 160 mm. Średnica ta może być równa lub większa od średnicy … read more

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych wg PN–EN 12056-2:2002

Podejścia kanalizacyjne niewentylowane Przepustowość hydrauliczna i minimalne wymiary średnic podejść należy przyjmować według tabel poniżej. Przy większych przepływach zachowanie średnic wymaga zastosowania podejść wentylowanych. Ograniczenia dla podejść niewentylowanych systemu III (tablica 6) Podejścia kanalizacyjne wentylowane Wymiary i ograniczenia w stosowaniu … read more

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych wg PN–92/B–01707

Wymiarowanie instalacji kanalizacyjnej polega na określeniu średnic podejść kanalizacyjnych, pionów i przewodów odpływowych oraz na określeniu spadków przewodów odpływowych. Podejścia kanalizacyjne Średnica podejścia nie może być mniejsza od średnicy wylotu z przyboru sanitarnego. Dla pojedynczych przyborów sanitarnych przyjmuje się następujące średnice podejść: … read more

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu ścieków deszczowych

Obliczeniowy przepływ ścieków deszczowych qd oblicza się ze wzoru: gdzie: ψ – współczynnik spływu (bezwymiarowy), A – powierzchnia odwadniana [m2], I – miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s×ha)]. Wartość współczynnika spływu zależy od rodzaju pokrycia powierzchni na którą pada deszcz i należy go przyjmować … read more