Projektowanie

Przykłady obliczeniowe i rysunki instalacji wodociągowej

Obliczanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wymaga sporządzenia w pierwszej kolejności schematu obliczeniowego w postaci rysunku umownego, z zaznaczeniem wszystkich punktów czerpalnych, rozgałęzień i podzielenia całej instalacji na działki obliczeniowe. Za działkę uważa się przy tym odcinek instalacji o jednakowym rozbiorze wody. Tak wykonany schemat należy ponumerować, przy czym numerem „1” oznacza się zwykle najniekorzystniej położony w budynku punkt czerpalny (na najwyższej kondygnacji, najdalej położonej względem pionu, itp.). Numerem „2” oznaczamy pierwszy trójnik w którym instalacja ulega rozgałęzieniu i gdzie zmienia się jej rozbiór. Tym samym działka najniekorzystniej położona oznaczona jest 1-2, następna 2-3, 3-4, itd.  Numerację trójników prowadzimy aż do przyłącza lub innego p. obliczeniowego, w którym sprawdzane jest wymagane ciśnienie  wody. Kolejne numery uzyskują trójniki na odgałęzieniach, przy zwykle liczy się tylko te odgałęzienia, w których dobór średnicy i sprawdzenie dopuszczalnej prędkości przepływu jest wskazane.  Poniżej dwa przykłady schematów obliczeniowych.

Przykłady schematów obliczeniowych z zaznaczeniem rozbioru wody zimnej

projwo30 projwo31

Schemat bezwymiarowy instalacji wod-kan. w łazience i pomieszczeniu WC projwo32

Schemat obliczeniowy dla instalacji z rysunku powyżej. Osobno dla wody zimnej i ciepłej. U dołu sposób opisu działki obliczeniowej (rys.4)projwo33

Aksonometria instalacji wodociągowej w dimetrii ukośnej projwo34

Ta sama instalacja ale narysowana w izometrii. Na rysunku specjalny papier do izometrii z siatką trójkątów

projwo35

Obliczenia hydrauliczne dla instalacji wody zimnej z rys.4 projwo36

Obliczenia hydrauliczne instalacji wody ciepłej

projwo37

źródło:
1) www.instsani.pl

More from Projektowanie

Projektowanie systemów nadciśnieniowych

Zasady doboru przepompowni ścieków Kryteria doboru zbiorników, pomp i urządzeń zabezpieczających omawiają szczegółowo normy: PN-EN 12050 cz.1-4 Pompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu PN-EN 12056   Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz.4 Pompownie ścieków-projektowanie układu i obliczenia. Zgodnie z powyższymi … read more

Projektowanie instalacji kanalizacyjnych – wiadomości ogólne

Instalacje kanalizacyjne zarówno dla ścieków bytowo–gospodarczych jak i deszczowych składają się z przewodów i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynku lub na zewnątrz w bezpośrednim jego otoczeniu oraz z przykanalików. Lokalizację pokazano na rysunku poniżej. Schemat instalacji kanalizacyjnej  Oznaczenia: 1-podejście, 2-piony, 3-przewód poziomy, 4-studzienka … read more

Obliczenia i zasady projektowania przykanalików

Przykanalik, inaczej podłączenie kanalizacyjne, odprowadza ścieki z budynku do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, a na na terenie nieuzbrojonym − do bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni.  Minimalna średnica przykanalika wynosi DN 160 mm. Średnica ta może być równa lub większa od średnicy … read more

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych wg PN–EN 12056-2:2002

Podejścia kanalizacyjne niewentylowane Przepustowość hydrauliczna i minimalne wymiary średnic podejść należy przyjmować według tabel poniżej. Przy większych przepływach zachowanie średnic wymaga zastosowania podejść wentylowanych. Ograniczenia dla podejść niewentylowanych systemu III (tablica 6) Podejścia kanalizacyjne wentylowane Wymiary i ograniczenia w stosowaniu … read more

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych wg PN–92/B–01707

Wymiarowanie instalacji kanalizacyjnej polega na określeniu średnic podejść kanalizacyjnych, pionów i przewodów odpływowych oraz na określeniu spadków przewodów odpływowych. Podejścia kanalizacyjne Średnica podejścia nie może być mniejsza od średnicy wylotu z przyboru sanitarnego. Dla pojedynczych przyborów sanitarnych przyjmuje się następujące średnice podejść: … read more

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu ścieków deszczowych

Obliczeniowy przepływ ścieków deszczowych qd oblicza się ze wzoru: gdzie: ψ – współczynnik spływu (bezwymiarowy), A – powierzchnia odwadniana [m2], I – miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s×ha)]. Wartość współczynnika spływu zależy od rodzaju pokrycia powierzchni na którą pada deszcz i należy go przyjmować … read more

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu ścieków sanitarnych

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego ścieków sanitarnych wg PN–92/B–01707 (wersja tylko dla uczniów jako pomoc naukowa) Obliczeniowy przepływ ścieków ustala się na podstawie sumy jednostkowych odpływów z poszczególnych przyborów sanitarnych i urządzeń (pralki, zmywarki) z uwzględnieniem równomierności ich działania. Przepływ obliczeniowy ścieków q … read more