Kominy

Montaż przewodów kominowych

Przepisy

 • PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 • PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciążeniu do 70 kW
 • PN-EN 1443:2005 Kominy – wymagania ogólne
 • PN-EN 1856-1 2005/A1:2007 Kominy. Wymagania dotyczące kominów stalowych części składowe systemów kominowych.
 • PN-EN 1856-2:2006 Kominy- wymagania dotyczące kominów metalowych. Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki.
 • PN-EN 15287-1:2007 Kominy Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji.

Przewody kominowe

Kierunek przewodów kominowych powinien być pionowy, Dopuszcza się odchylenie od pionu dla przewodów kominowych nie więcej niż o 30°. Odchylenie większe niż 30° ale nie większe niż 45° jest dopuszczalne tylko za zgodą terenowego organu administracji państwowej. Długość odchylonego odcinka nie może być dłuższa niż 2,0m.

Minimalna wysokość komina

Dla kominów o mocy kotłów >300 kW musi być spełniony warunek o ochronie powietrza atmosferycznego, komin powinien mieć taką wysokość aby nastąpiło rozproszenie emitowanych zanieczyszczeń. Minimalna wysokość efektywna komina liczona od paleniska do wylotu komina powinna wynosić:

 • 4,0 m dla kotłów gazowych
 • 5,0 m dla kotłów olejowych

Minimalna wysokość komina liczona dla podgrzewaczy gazowych oraz kotłów gazowych z palnikiem inżektorowym o mocy nie przekraczającej 35 kW wynosi 2,0 m licząc od przerywacza ciągu do wylotu komina.

Otwory rewizyjne

Powinny się znajdować nie mniej niż 0,3m nad podłogą i nie mniej niż 0,4m od otworu wlotowego. Dodatkowe otwory rewizyjne należy przewidzieć na kominach na których wykonano załamanie o kącie 30°.

Czopuchy

Długość pionowa czopucha powinna wynosić minimum 0,22m a pozioma nie więcej niż 2m przy czym czopuch powinien być poprowadzony ze spadkiem 5% w kierunku urządzenia gazowego. Dla urządzeń o mocy do 28 kW czopuchy powinny być poprowadzone ze wzniosem 5% w kierunku komina, a >28 kW długość czopucha nie może przekraczać 40% wysokości komina licząc od wlotu czopucha do wylotu komina.

Usytuowanie komina

Według normy PN-B-89-10425 Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad:

 • przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych
 • przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu:

a) łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m

 • przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto:

a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody ,
c) co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody

 projco150

Wymagania normy PN-EN 15287-1:2007

Norma podaje minimalne odległości przewodów kominowych od okien, drzwi balkonów i innych budynków.

121212

Zalecane wymiary dla położenia wylotów systemów kominowych

Symbol Położenie wylotu komina Zalecane wymiary dla położenia wylotu komina przy
urządzeniu grzewczym na paliwo stałe urządzeniu grzewczym na olej urządzeniu grzewczym na gaz ciśnieniowym urządzeniu grzewczym
a
Wysokość ponad grzbietem spadzistego dachu w pobliżu dachu
a ≥0,4m
a ≥; 0,4m
a ≥; 0,4m
a ≥; 0,4m
a1
Wysokość nad grzbietem dachu dla krytego słomą dachu spadzistego w pobliżu grzbietu dachu
a ≥; 0,8m
a ≥; 0,8m
a ≥; 0,6m
a ≥; 0,8m
a2
Wysokość nad sąsiadującymi dachami do wysokości budynków lub konstrukcji
≥;0,6m
≥;0,6m
≥;0,6m
≥;0,6m
b
Wysokość nad dachami płaskimi lub zamkniętymi barierami
b ≥; 1,0m
b ≥; 1,0m
b ≥; 0,6m
b ≥; 0,4m
γ
Kąt nachylenia dachu
UWAGA: Dach uważa się za płaski, jeżeli γ ≤20° a za spadzisty jeżeli γ>20°
c
Odległość w poziomie od spadzistego dachu
c ≥; 2,3m
c ≥; 2,3m
c ≥; 1,5m
c ≥; 1,4m
c1
Odległość mierzona przy nachyleniu 90° do powierzchni spadzistego dachu z niepalnych dachówek
≥;1m
≥;1m
≥;1m
≥;0,4m<
c2
Wysokość nad poziomem spadzistego dachu
≥;0,4m
jeżeli
L < 8m
0,4m
jeżeli
L < 8m
0,4m
jeżeli
L < 8m
0,4m
jeżeli
L < 8m<
gdzie L
Odległość od grzbietu dachu
d
Wysokość nad otworami
d ≥; 1,0m
d ≥; 1,0m
d ≥; 1,0m
d ≥; 1,0m
e
Wysokość nad przeszkodami lub najwyższym punktem dachu spadzistego ujemnie
jeżeli f < 1,5xg
jeżeli f < 1,5xg
jeżeli f < 1,5xg
jeżeli f < 1,5xg
gdzie f
Odległość od komina do przeszkód
wtedy
wtedy
wtedy
wtedy
oraz g
Wysokość przeszkód
e ≥; 1,0m
e ≥; 1,0m
e ≥; 1,0m
e ≥; 0,4m
h
Wysokość nad sąsiadującymi lub przylegającymi budynkami
jeżeli i < 2,3m
jeżeli i < 2,3m
jeżeli i < 2,3m
jeżeli i < 2,3m
gdzie i
Odległość w poziomie od komina do sąsiednich lub przylegających budynków
wtedyh ≥; 0,6m
wtedyh ≥; 0,6m
wtedyh ≥ 0,6m
wtedyh ≥ 0,4m
oraz j
Wysokość sąsiednich lub przylegających budynków
A
Odległość od konstrukcji, okien i otworów na spadzistym dachu
jeżeli poniżej kalenicy lub
a < 2,3m
wtedy
B ≥ 1,0m
jeżeli A < 1,5mwtedy
B ≥ 0,6m
jeżeli A < 1,5mwtedy
B ≥ 0,6m
jeżeli A < 1,5mwtedy
B ≥ 0,6m
B
Wysokość nad konstrukcjami z oknami lub otworami na spadzistym dachu
C
Odległość nad lub po stronie otworów lub okien na spadzistym dachu
C ≥ 1,0m
C ≥ 1,0m
C ≥ 0,6m
C ≥ 0,6m
D
Odległość poniżej otworów lub okien na spadzistym dachu
D ≥ 2m
D ≥ 2m
D ≥ 2m
D ≥ 2m
Dla kotłów z zamkniętą komorą spalania
w
Wysokość nad poziomem ziemi
w ≥ 2,5m
P
Odległość w poziomie od sąsiadujących ze sobą wylotów
P ≥ 3m
m
Wysokość nad oknami lub otworami okiennymi pion/poziom
m ≥ 0,5m

źródło:
1) www.instsani.pl

More from Kominy

Dobór przekroju i wysokości komina

Wysokość komina powinna zapewniać wymaganą siłę ciągu kominowego związana z koniecznością pokonania oporów przepływu spalin w kotle, czopuchu i samym kominie. Wysokość komina musi spełniać warunki określone przepisami o ochronie powietrza atmosferycznego (komin powinien być takiej wysokości, aby nastąpiło rozproszenie … read more

Komin tradycyjny czy systemowy?

Kominy systemowe to nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie. Wykonywane są z gotowych elementów (prefabrykatów) – pustaków, rur, izolacji cieplnej oraz akcesoriów. Dzięki temu ich montaż jest znacznie prostszy i krótszy, niż w przypadku tradycyjnych kominów. Zajmują one też mniej miejsca. Porównanie … read more

Kominy stalowe

Kominy stalowe produkowane są jako wewnętrzne wkłady – rury przeznaczone do umieszczenia w obudowie z cegieł lub bloczków – albo jako samodzielne systemy przeznaczone do wznoszenia kominów wewnątrz bądź na zewnątrz domu. Do odprowadzania spalin z urządzeń gazowych poleca się elementy wykonywane … read more

Kominy – odprowadzanie spalin

Zadania Podstawowym zadaniem komina jest odprowadzenie spalin z paleniska na zewnątrz budynku, dostarczenie powietrza które potrzebne jest do podtrzymania procesu spalania oraz wymiana zużytego powietrza. Aby zapewnić prawidłowe działanie palenisk, komin powinien mieć, określony przez producenta urządzenia grzewczego, minimalny ciąg … read more