Projektowanie

Projektowanie instalacji parowych

Kolejność postępowania przy projektowaniu instalacji:

 • Obliczenie strat ciepła pomieszczeń, dobór i rozmieszczenie grzejników, dobór i rozmieszczenie źródła ciepła
 • Rozmieszczenie pionów na rzutach kondygnacji, rozmieszczenie pionów na rzucie piwnicy (analogicznie do rozmieszczenia na rzutach kondygnacji), rozprowadzenie przewodów w piwnicy oraz podłączenie instalacji do źródła ciepła (kotła).
 • Wykonanie rysunku rozwinięcia instalacji c.o.
 • Obliczenia hydrauliczne i dobór średnic przewodów parowych
 • Określenie wymaganego ciśnienia pary w odbiornikach pary (grzejnikach) Jeżeli nie dysponujemy danymi producenta można przyjąć: grzejniki konwekcyjne: 200 dPa, nagrzewnice wentylacyjne i wymienniki ciepła: 300 dPa
 • Podział instalacji na działki obliczeniowe (odcinki instalacji o stałym strumieniu masy, stałej średnicy i zgodności kierunku przepływu pary z przepływem wykroplonego kondensatu)
 • Określenie strumieni przepływu pary w działkach obliczeniowych:

projco141

gdzie:
Q – obciążenie cieplne działki obliczeniowej, kW

r – ciepło parowania wody dla danego ciśnienia, kJ/kg

 • Określenie oporów liniowych i miejscowych poszczególnych działek i zsumowanie ich dla obiegu grzejnika najniekorzystniej usytuowanego.
 • Określenie wymaganego ciśnienia roboczego w kotle (co najmniej równego sumie oporów przepływu i ciśnienia w odbiorniku ciepła dla obiegu najniekorzystniejszego)
 •  Dobór zabezpieczeń kotła (jednosyfonowy przyrząd bezpieczeństwa)
 •  Obliczenia i dobór średnic obiegów pozostałych grzejników.
 • Nadmiar ciśnienia (liczony jako ciśnienie robocze w kotle pomniejszone o opory przepływu dla obiegu grzejnika) nie powinien przekroczyć 25% ciśnienia dyspozycyjnego . Dlatego też warto pamiętać, aby dla magistrali obliczeniowej (obieg najniekorzystniej usytuowanego grzejnika) kierując się maksymalnymi prędkościami przepływu stosować pewien zapas, który pozwoli na zrównoważenie hydrauliczne pozostałych obiegów – bez konieczności przekraczania prędkości przepływu w pozostałych obiegach lub kryzowania obiegów
 • W przypadku nadwyżki ciśnienia powyżej wskazanej dopuszczalnej wielkości można dobrać kryzę o niezbędnej średnicy korzystając np. ze wzoru:

projco38

gdzie:
Q – moc cieplna przenoszona przez parę niskoprężną przepływającą przez przewód na którym montowana jest kryza, W
Δp – spadek ciśnienia na kryzie, dPa
Średnica kryzy nie powinna być mniejsza niż 4 mm.

Dobór średnic przewodów parowych i prędkości przepływu

Kryterium doboru średnic przewodów parowych jest maksymalna dopuszczalna prędkość przepływu. Rozróżnia się przy tym dwa przypadki, pierwszy, gdy wykroplony kondensat przepływa w tym samym kierunku co para (spadek przewodów zgodny z kierunkiem przepływu), drugi, gdy przepływ pary jest przeciwny do kierunku przepływu kondensatu.

(spadek przewodu przeciwny do kierunku przepływu). Reguły te dotyczą również przewodów pionowych.

 Maksymalne prędkości przepływu paryprojco36

Średnice przewodów kondensatowych zalanych przyjmuje się w zależności od długości „l” (odległość od kotła do najniżej i najdalej położonego grzejnika. Średnice przewodów odpowietrzających przewody kondensatowe zalane przyjmuje się niezależnie od długości instalacji.

Średnice przewodów kondensacyjnychprojco37

źródło:
1) www.instsani.pl

More from Projektowanie

Projektowanie ogrzewania podłogowego

Założenia wstępne maksymalna temperatura podłogi dla strefy pobytowej 29°C, dla strefy brzegowej 35°C, w łazience 33°C minimalna prędkość przepływu wody w wężownicy v=0,15 m/s temperatura wody zasilającej 35-55°C maksymalny spadek temperatury wody dla strefy pobytowej Δt = 10 K, w strefie brzegowej … read more

Ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń bez strefy brzegowej

Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej)  Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta, a następnie odczytać z tabeli 5 odpowiadającą jej wartość Rλ oporu cieplnego … read more

Ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń ze strefą brzegową

Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej) Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta a następnie odczytać z tabeli odpowiadającą jej wartość oporu cieplnego Wstępnie założyć … read more

Gdzie montować kolektory słoneczne?

Jeśli chcecie, aby wasza instalacja solarna pracowała efektywnie przez możliwie jak najdłuższy czas w roku, należy ją odpowiednio zaprojektować oraz wykonać, a także pamiętać o wybraniu odpowiedniego usytuowania. W niniejszym artykule wspomnimy gdzie i jak zamontować kolektory słoneczne. Oferowane dzisiaj … read more

Projektowanie kolektorów słonecznych

Dobór powierzchni kolektorów słonecznych dla przygotowania c.w.u. Lp. Sposób korzystania z instalacji solarnej Powierzchnia kolektora 1 Przygotowanie c.w.u. z pokryciem rocznym rzędu 65%, standard wysoki ze zużyciem dziennym 80-100 l/osobę – budynek jednorodzinny 1,6 m2/osobę 2 Przygotowanie c.w.u., roczne pokrycie … read more

Dobór naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego

Instalacje centralnego ogrzewania należy chronić przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia i przed wahaniami objętości wody. Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji jest zawór bezpieczeństwa instalowany z reguły na kotle. Zabezpieczeniem przed wahaniem objętości wody w instalacji wywołanym zmianami temperatury wody … read more

Dobór naczynia wzbiorczego systemu otwartego

Instalacje centralnego ogrzewania należy chronić przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia i przed wahaniami objętości wody. Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji jest zawór bezpieczeństwa instalowany z reguły na kotle. Zabezpieczeniem przed wahaniem objętości wody w instalacji wywołanym zmianami temperatury wody … read more

Montaż przewodów kominowych

Przepisy PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciążeniu do 70 kW PN-EN 1443:2005 … read more

Dobór przekroju i wysokości komina

Wysokość komina powinna zapewniać wymaganą siłę ciągu kominowego związana z koniecznością pokonania oporów przepływu spalin w kotle, czopuchu i samym kominie. Wysokość komina musi spełniać warunki określone przepisami o ochronie powietrza atmosferycznego (komin powinien być takiej wysokości, aby nastąpiło rozproszenie … read more