wentylacja

Wentylatory osiowe

Stosowanie wentylatorów osiowych do instalacji wentylacji mechanicznej jest ograniczone ze względu na ich niski spręż i sprawność. Jednak w instalacjach wymagających przetłaczania dużych strumieni powietrza przy małych oporach przepływu w sieci przewodów, wentylatory osiowe są chętnie stosowane, gdyż w porównaniu … read more

Przewody wentylacyjne – obliczenia hydrauliczne

 Przebieg obliczeń jest następujący: – wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia w budynku – zaprojektowanie wstępne sieci przewodów wentylacyjnych i urządzeń nawiewnych (wywiewnych) w zależności od typu instalacji – dobór wstępny średnic przewodów na podstawie ilości przepływającego w nich … read more

Zyski ciepła – obliczenia

Sumaryczne zyski ciepła można przedstawić wzorem: w którym:QOK – zyski od słońca przez przegrody przezroczyste (okna) [W],QŚC – zyski od słońca przez przegrody nieprzezroczyste (ściany) [W],QO – zyski ciepła od oświetlania [W],QL – zyski ciepła od ludzi [W],QS – zyski ciepła od silników elektrycznych i … read more

Przewody wentylacyjne – zasady montażu

Ogólne zasady montażu przewodów wentylacyjnych: Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.  Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w … read more

Wentylowanie różnych pomieszczeń – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić … read more