wentylacja

Powietrze zewnętrzne – przepisy ogólne

Wyciąg na temat Powietrza zewnętrznego z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej … read more

Zapewnienie wentylacji – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  § 147.1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, … read more

Kanały wentylacyjne – wymagania podstawowe

Podstawy prawne Ogólne wymagania dotyczące przewodów wentylacyjnych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania szczegółowe określają liczne normy. Podstawową normą jest PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania … read more

Wentylatory

Wentylator jest maszyną wirnikową przekazującą energię mechaniczną strumieniowi powietrza w celu spowodowania jego przepływu. Wentylatory maja za zadanie przetłaczanie powietrza i wytwarzanie różnicy ciśnienia, niezbędnego do pokonania oporów przepływu powietrza przez instalację. Stosunek ciśnienia tłoczenia do ciśnienia ssania nazywane jest … read more

Wyrzutnie powietrza

Wyrzutnie powietrza są elementami instalacji, służącymi do usuwania zużytego, zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku. Najczęściej umieszczane są na dachu, choć dopuszcza się ich usytuowanie na ścianie lub jako konstrukcję wolno stojącą.   Rys. Wyrzutnie powietrza. a,b,c – dachowe pionowe, d-dachowe poziome, … read more

Czerpnie powietrza

Czerpnia powietrza jest to początkowy element instalacji, w którym powietrze zewnętrzne jest pobierane z atmosfery do instalacji w celu jego obróbki. Znajdują się przeważnie w miejscach o małym nasłonecznieniu, po stronie północnej, północno-wschodniej lub północno-zachodniej budynku. Ze względu na budowę oraz … read more

Elementy wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna składa się z : 1.elementów prowadzących powietrze kanałów wentylacyjnych kształtek 2. elementów kończących układ wentylacyjnych czerpnia wyrzutnia kratki wentylacyjne 3. urządzeń służących do oczyszczania powietrza filtry powietrza komory powietrza 4. urządzenia służące do chłodzenia bądź grzania powietrza nagrzewnice … read more