Woda

Ujęcia wód powierzchniowych stojących

Najlepsze wody dla celów wodociągowych maja zbiorniki położone w górach. W zbiorniku można wyróżnić 3 strefy: strefa przybrzeżna (litoralna) o głębokości do 2 m, penetrowana przez promieniowanie słoneczne, zarastająca, zawierająca rozkładające się części obumarłych roślin na dnie i zmącające wodę osady … read more

Klasyfikacja ujęć wodnych

Ujęcia wody są to zespoły urządzeń wraz z budowlami służącymi do pobierania wody dla wodociągów z ewentualnie wstępnym oczyszczeniem na poszczególnych urządzeniach stanowiących integralną część ujęcia (kraty, sita) lecz bez urządzeń do podnoszenia wody. W zależności od miejsca poboru (ujmowania) … read more

Metody oznaczania wskaźników jakościowych wody

Oznaczanie ChZT metodą dwuchromianową Polega na utlenieniu obecnych w zanieczyszczonych wodach i ściekach, związków organicznych i niektórych nieorganicznych, za pomocą dwuchromianu potasowego, w środowisku silnie kwaśnym, w temperaturze 408 K i w obecności katalizatorów. Nadmiar niezredukowanego dwuchromianu potasu określa się … read more

Charakterystyka jakościowa wody

Cechy fizyczne Barwa Barwę powodują najczęściej barwne frakcje substancji humusowych  i stąd wody charakteryzują się intensywną żółto-brunatną barwą . Wody zanieczyszczone ściekami przemysłowymi  odznaczają się barwą spowodowaną sztucznymi barwnikami . Mętność Spowodowana jest obecnością drobno zdyspergowanych  zawiesin i zależy od stanu … read more

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczową nazywamy stałą instalację wodną przeznaczoną do: Gaszenia urządzeń lub zagrożonych powierzchni. Zabezpieczenia sąsiadujących obiektów. Chłodzenia urządzeń lub zbiorników. W odróżnieniu do instalacji tryskaczowej, w instalacji zraszaczowej wypływ wody następuje przez wszystkie dysze zraszaczy podłączone do danej sekcji (zaworu … read more

Budowa instalacji ogrodowej nawadniającej

Instalacja ogrodowa nawadniająca składa się z : czujnika opadów Mierzy wielkość opadów deszczu w przedziale czasowym i wysyła dane do programatora. Jeśli wielkość opadów jest duża i podlewanie ogrodu nie jest potrzebne, czujnik blokuje programator. Zasada działania czujnika wykorzystuje właściwości … read more