Projektowanie

Wyznaczanie obliczeniowego przepływu wody wg PN-92/B01706

Dla określenia chwilowych (sekundowych) przepływów wody w instalacji, wychodzi się z założenia, że prawdopodobieństwo otwarcia wszystkich zaworów czerpalnych jest tym mniejsze, im większa jest instalacja wodociągowa i odwrotnie. Chwilowy przepływ wody miarodajny dla doboru średnic przewodów wodociągowych nazywa się przepływem … read more

Obliczenia hydrauliczne instalacji tryskaczowej

1. Hydrauliczne kryteria projektowe powierzchnia działania: maksymalna powierzchnia, przyjęta do celów projektowych, nad którą zadziałają tryskacze w razie pożaru; projektowa intensywność zraszania: minimalna ilość wody, w milimetrach na minutę, która spada na zabezpieczaną powierzchnię; wyznaczana jako ilość wody wypływająca z … read more

Zasady rozmieszczania tryskaczy

Maksymalna powierzchnia chroniona przez tryskacz i odległości miedzy tryskaczami innymi niż przyścienne Maksymalna powierzchnia chroniona przez tryskacz i odległości między tryskaczami  przyściennymi Minimalne odległości między tryskaczami Odległość między tryskaczami nie powinna być mniejsza niż 2 m, z wyjątkiem następujących przypadków: … read more

Dobór ilości Zaworów Kontrolno-Alarmowych ZKA

Maksymalna ilość tryskaczy przyłączonych do zaworu kontrolno -alarmowego można przyjmować według poniższej tabeli Określając liczbę tryskaczy, można przyjąć stosunek całkowitej powierzchni chronionej, przez maksymalną powierzchnią chronioną przez tryskacz (przyjmujemy 12 m2), przy czym rzeczywista liczba tryskaczy nie może przekroczyć dwukrotności liczby … read more

Zakres ochrony instalacji tryskaczowej

Instalacje tryskaczowe mogą chronić wszystkie części budynku za wyjątkiem następujących pomieszczeń: pomieszczenia higieniczno – sanitarne (bez szatni), które nie są używane do składowania materiałów palnych obudowane klatki schodowe i obudowane pionowe szyby (np. dźwigi, szyby technologiczne), w których nie ma … read more

Zawartość projektu instalacji tryskaczowej

Przykładowy projekt instalacji tryskaczowej powinien zawierać następujące elementy: Karta tytułowa Nazwa projektu; inwestor; nazwa i adres obiektu; nazwisko projektanta, data, podpisy. Oświadczenie projektanta Oświadczenie o zgodności zaprojektowanej instalacji z wytycznymi VdS CEA 4001 1. Podstawa wykonania i zakres projektu 2. Przepisy, … read more

Obliczanie przyłącza wodociągowego

Projekt przyłącza wodociągowego sprowadza się do wyznaczenia: przepływu obliczeniowego wody dla całego budynku doboru wodomierza głównego obliczeniu wymaganego ciśnienia wody w sieci wodociągowej dobrania średnicy i materiału rur przyłącza Przebieg obliczeń prześledzimy na przykładzie projektu przyłącza wodociągowego dla  budynku mieszkalnego. … read more

Obliczenia dla instalacji cyrkulacyjnej

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy przewód instalacji ciepłej wody o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3dm3 musi posiadać przewód cyrkulacyjny, zapewniający stałą wymianę wody w instalacji ciepłej wody przy braku jej … read more