Wiadomości ogólne

System zaopatrzenia w wodę

System zaopatrzenia w wodę stanowi układ współdziałających elementów, których zadaniem jest zaopatrzenie w wodę odbiorców. W systemie zaopatrzenia występują elementy:

 • ujęcia wody,
 • pompownie I stopnia (przepompownie z ujęcia do stacji uzdatniania),
 • zakłady uzdatniania wody (stacje uzdatniania wody),
 • zbiorniki wody czystej uzdatnionej,
 • pompownie II stopnia (przepompownie ze zbiornika do sieci),
 • zbiorniki wyrównawcze sieciowe,
 • sieci przewodów wodociągowych.

Schemat ogólny wodociągu
1-ujęcie wody, 2-studnia zbiorcza, 3-pompownia I stopnia, 4-stacja uzdatniania wody, 5-zbiornik terenowy dolny, 6-pompownia II stopnia, 7-przewód tłoczny, 8-sieć rozdzielcza, 9-zbiornik górny końcowy, 10-obszar zasilania

sieciw1

Położenia zbiornika górnego względem ujęcia i sieci rozdzielczej
1-zbiornik początkowy boczny, 2-zbiornik początkowy przepływowy, 3-zbiornik końcowy, 4-zbiornik centralny, 5-rurociąg tranzytowy, 6-sieć rozdzielcza, 7-obszar zasilania

sieciw2

Schemat wodociągu bez stacji uzdatniania wody
1-ujęcie wody podziemnej, 2-pompownia, 3-rurociąg tranzytowy, 4-sieć rozdzielcza, 5-zbiornik wyrównawczy końcowy, 6-obszar zasilaniasieciw3

Części składowe systemu mogą się zmieniać w zależności od miejscowych warunków naturalnych, rodzaju potrzeb odbiorców oraz ze względów ekonomicznych.

Pod względem współpracy części składowych wodociągu i systemów hydraulicznych wyróżniamy:

 • system grawitacyjny,
 • system pompowy,
 • system mieszany,
 • system jednostrefowy i wielostrefowy,
 • system z jednym lub wieloma źródłami zasilania.

Schemat wodociągu z pompami zlokalizowanymi w jednym budynku
1-ujęcie wody, 2-studnia zbiorcza, 3-budynek stacji pomp (3a-I stopnia, 3b-II stopnia), 4-stacja uzdatniania wody, 5-zbiornik dolny wody czystej, 6-przewód tłoczny

sieciw4

Schemat wodociągu grawitacyjnego
1-ujęcie wody źródlanej, 2-zbiornik ujęciowy terenowy przepływowy, 3-rurociąg grawitacyjny tranzytowy, 4-sieć rozdzielcza, 5-obszar zasilaniasieciw5

Podział wodociągu na strefy
a) równoległy, b) szeregowy. 1-ujęcie rzeczne i stacja pomp I stopnia, 2-stacja pomp II stopnia, 3-stacja uzdatniania wody, 4-pompy dla strefy pierwszej, 5- pompy dla strefy drugiej, 6-przewód doprowadzający wodę, 7- wieża ciśnień, 8-strefa pomp drugiej strefy
sieciw6

 

 

More from Wiadomości ogólne

Wymagania dla wody przeznaczonej do różnych celów

Wymagania dla wody uzupełniającej instalacje c.o. i obiegi grzewcze Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody nie przekracza 5 dm3 (PN 85/C-04601) Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody … read more

Metody oznaczania wskaźników jakościowych wody

Oznaczanie ChZT metodą dwuchromianową Polega na utlenieniu obecnych w zanieczyszczonych wodach i ściekach, związków organicznych i niektórych nieorganicznych, za pomocą dwuchromianu potasowego, w środowisku silnie kwaśnym, w temperaturze 408 K i w obecności katalizatorów. Nadmiar niezredukowanego dwuchromianu potasu określa się … read more

Charakterystyka jakościowa wody

Cechy fizyczne Barwa Barwę powodują najczęściej barwne frakcje substancji humusowych  i stąd wody charakteryzują się intensywną żółto-brunatną barwą . Wody zanieczyszczone ściekami przemysłowymi  odznaczają się barwą spowodowaną sztucznymi barwnikami . Mętność Spowodowana jest obecnością drobno zdyspergowanych  zawiesin i zależy od stanu … read more

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczową nazywamy stałą instalację wodną przeznaczoną do: Gaszenia urządzeń lub zagrożonych powierzchni. Zabezpieczenia sąsiadujących obiektów. Chłodzenia urządzeń lub zbiorników. W odróżnieniu do instalacji tryskaczowej, w instalacji zraszaczowej wypływ wody następuje przez wszystkie dysze zraszaczy podłączone do danej sekcji (zaworu … read more

Budowa instalacji ogrodowej nawadniającej

Instalacja ogrodowa nawadniająca składa się z : czujnika opadów Mierzy wielkość opadów deszczu w przedziale czasowym i wysyła dane do programatora. Jeśli wielkość opadów jest duża i podlewanie ogrodu nie jest potrzebne, czujnik blokuje programator. Zasada działania czujnika wykorzystuje właściwości … read more