Montaż osadnika gnilnego

 • Osadnik gnilny być usadowiony w odległości ok 3 m od budynku oraz ok 40-50 cm pod powierzchnią ziemi. 
 • Na dnie wykopu należy wykonać warstwę stabilizującą (patrz pkt 2) o grubości minimum 15 cm. Aby określić całkowitą głębokość wykopu trzeba zsumować: grubość warstwy stabilizującej oraz całkowitą wysokość zbiornika (ze zwieńczeniem i przedłużką).
 • Szerokość wykopu powinna być szersza od wymiarów osadnika o ok 60 cm.
 • W przypadku posadowienia zbiornika na gruncie uwodnionym, należy położyć na dnie wykopu płytę betonową  (o ciężarze równym lub większym od ciężaru pełnego zbiornika) i zakotwiczyć do niej zbiornik przy pomocy  pasów kotwicznych, których metalowe elementy są zabezpieczone przed korozją.
 • Osadzenie zbiornika na ścieki głębiej niż 50 cm pod powierzchnią ziemi wymaga położenia nad zbiornikiem płyty  betonowej zbrojonej, aby zabezpieczyć zbiornik przed nadmiernym obciążeniem.
 • Wykonać warstwę stabilizującą przy pomocy piasku zmieszanego z cementem (w stosunku 50 kg cementu na  1 m3 piasku) o grubości minimum 15 cm. Warstwa stabilizująca musi być płaska, wykonana ze spadkiem 1%  (1 cm spadku na długości 100 cm).
 • Umieścić zbiornik w wykopie, chwytając za uchwyty na zbiorniku. Zabrania się podnoszenia zbiornika o inne  elementy, przeciągania po podłożu lub zrzucania do wykopu. Dopuszcza się posadowienie dwóch osadników  (jeden za drugim) – większy osadnik należy umieścić jako pierwszy.
 • Wokół zbiornika wykonać szalunek za pomocą piasku zmieszanego z cementem o szerokości ok 10 cm. Pozostałą wolną przestrzeń zasypać rodzimym gruntem, pozbawionym kamieni i innych ostrych zanieczyszczeń.
 • Wszystkie warstwy ziemi muszą być dobrze zagęszczone. Podczas zasypywania wykopu zbiornik musi być  sukcesywnie napełniany wodą, w celu uniknięcia zgniecenia. Od strony budynku, do osadnika należy doprowadzi  rurę kanalizacyjną o średnicy 160 mm. Z drugiej strony zbiornika znajduje się przyłącze rury o średnicy 110 mm  prowadzące do studzienki rozdzielczej.
 • W osadniku znajduje się specjalny kosz na puzzolanę. Kosz powinien być napełniony puzzolaną nieznacznie  poniżej poziomu otworu wylotowego.
 • Osadnik musi być napełniony wodą do poziomu rury odprowadzającej ścieki do studzienki rozdzielczej.
 • Aby rozpocząć procesy biologiczne w zbiorniku należy dodać odpowiedni preparat z florą bakteryjną (zgodnie z zaleceniami producenta preparatu).

posadowienie2

122

źródło:
1) www.jpr.lublin.pl
2) www.bioseigner.pl

Dodaj komentarz