Paliwa gazowe – parametry użytkowe

Najważniejszymi kryteriami użyteczności paliw gazowych, które je charakteryzują są:

 • Ciepło spalania Qs [MJ/m3]
  Jest to teoretyczny wskaźnik uzyskiwanego ciepła w procesie 
  spalania. Definiowane jest ono jako ilość ciepła uzyskiwana wskutek spalenia całkowitego (gdy cała masa paliwa ulega spaleniu) i zupełnego (gdy nie pozostają palne składniki po procesie spalenia) jednostki paliwa, a woda będąca w składzie spalin jest w postaci cieczy.
  Temperatura paliwa przed spalaniem i po spaleniu są sobie równe. Przyjmuje się przy tym jako stan odniesienia, stan normalny substratów i produktów spalania, tj. temperaturę 0°C i ciśnienie 1 atm.
 • Wartość opałowa Qw [MJ/m3]
  Jest to praktyczny wskaźnik uzyskiwanego ciepła wskutek spalenia. Definiowana jest jako ilość ciepła uzyskana podczas spalenia całkowitego i zupełnego jednostki paliwa, przy czym woda będąca w składzie spalin jest w postaci gazowej, czyli w postaci pary wodnej. Spaliny uchodzące z komór spalania i palenisk urządzeń technicznych mają wysoką temperaturę i para wodna uchodzi ze spalinami w postaci niewykroplonej unosząc ze sobą ciepło parowania, z tego powodu do praktycznych obliczeń bilansowych wykorzystuje się pojęcie wartości opałowej. Wartość opałowa Qw jest liczbowo równa różnicy między ciepłem spalania Qs a ilością ciepła potrzebną do odparowania wody zawartej w paliwie oraz powstałej ze spalania wodoru z tego paliwa. Można ją określić zależnością:

Qw = Qs – rw * mw

gdzie:
rw – ciepło skraplania pary wodnej = 2500 kJ/kg wody
mw – masa wody w [kg]

 • Gęstość względna gazu d [-]
  Jest to stosunek gęstości danego gazu do gęstości powietrza w tym samym ciśnieniu i temperaturze. Jeżeli d jest mniejsze od 1 – gaz jest lżejszy od powietrza i podczas wydzielania unosi się do góry. Gdy d jest większe od 1 – gaz jest cięższy od powietrza i zalega na dole pomieszczeń lub terenu.
 • Dolna granica wybuchowości DGW [%]
  Jest to najmniejsza procentowa zawartość gazu w mieszaninie z powietrzem, w której po zainicjowaniu zapłonu nastąpi wybuch.
 • Górna granica wybuchowości GGW [%]
  jest to największe stężenie procentowe gazu w mieszaninie powietrza, w którym po zainicjowaniu zapłonu nastąpi wybuch. Powyżej górnej granicy wybuchowości gazu wybuch nie nastąpi. Gaz wypali się miejscowo, ale z braku tlenu do procesu spalania – nie dojdzie do rozprzestrzenienia się płomienia.
 •  Liczba Wobbe’go W [MJ/m3]
  jest to liczba, którą wykorzystuje się do określenia podgrupy paliwa gazowego, oraz podczas przestawiania palników z jednego rodzaju paliwa na drugie. Wartość liczby wobbe’go obliczamy ze wzoru:

gdzie:
Qs  – ciepło spalania gazu,
d– gęstość względna  gazu.

źródło:
1) www.instsani.pl

 

Dodaj komentarz