Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego

Pojemność części wodnej naczynia obliczana jest jako objętość wody, która powstanie w instalacji podczas podgrzewania wody ze wzoru:

Vu = V · D· r

gddzie:
V – objętość instalacji grzewczej [m³]
DV – przyrost objętości wody [dm³/kg]
r – gęstość wody w temperaturze spoczynkowej [kg/m³]

Jest to minimalna objętość użytkowa naczynia – nie jest zabronione przyjęcie większej wartości,
a wręcz zaleca się przewidzieć pewną rezerwę na ubytki wody podczas eksploatacji.

Z kolei objętość całkowitą naczynia oblicza się ze wzoru:

Vc = V· (pmax+1)/(pmax– p)

Vu – objętość użytkowa naczynia [dm³]
pmax–  maksymalne ciśnienie obliczeniowe [bar]
p –  ciśnienie wstępne w instalacji [bar]

Ciśnienie wstępne
Ciśnienie w przestrzeni gazowej naczynia, panujące przed przyłączeniem naczynia do instalacji:

p = pst + 0,2 [bar]

pst – ciśnienie hydrostatyczne na poziomie króćca przyłącznego naczynia wzbiorczego [bar]

Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym, włączonym po stronie tłocznej pompy obiegowej, należy przyjmować nie mniejsze niż ciśnienie obliczone według powyższego wzoru, powiększone o wysokość ciśnienia podnoszenia pompy.

źródło:
1) www.e-instalacje.pl

Dodaj komentarz