Spalanie

Definicja spalania

Spalaniem nazywamy proces utleniania zachodzący pomiędzy palnymi składnikami paliwa a tlenem z powietrza.  Zewnętrznym  objawem spalania jest wydzielanie się dużych ilości ciepła i powstawanie gazów spalinowych. Najwyższa temperatura spalania występuje przy spalaniu zupełnym, czyli takim przy którym wszystkie składniki palne zostają zamienione na CO2, H2O i SO2. Spalanie z nadmiarem tlenu powoduje całkowite spalanie paliw ale obniża temperaturę procesu, z kolei niezupełne spalanie (zbyt mała ilość tlenu), powoduje straty paliwa.

Podział procesów spalania

  • Spalanie płomieniowe (homogeniczne) – ma miejsce podczas spalania substancji, które podczas ogrzewania przechodzą w stan lotny. Tak spala się większość materiałów palnych. Czynnikami warunkującymi wystąpienie spalania płomieniowego, jako reakcji ciągłej są: paliwo w odpowiedniej ilości, źródło ciepła o odpowiedniej energii i temperaturze, odpowiednie stężenie substancji lotnej w stosunku do tlenu oraz dostępie tlenu do strefy spalania, czyli cienkiej zewnętrznej warstwy płomienia.
  • Spalaniem bezpłomieniowe (heterogenicznym)– ma miejsce w przypadku takich substancji, które w czasie palenia nie prze­chodzą w stan lotny – w czasie spalania nie występuje płomień. Tak spalają się („żarzą się”) węgiel drzewny czy torf.

Zjawiska towarzyszące spalaniu

  • płomień – zjawisko płomienia można określić jako widzialną objętość gazową, w której zachodzą procesy spalania (rozkład termiczny, utlenianie). Płomień powstaje w przestrzeni, w której zachodzi termiczna reakcja spalania. W zależności od rodzaju materiału spalanie może przybierać postać jednorodną (charakteryzuje się płomieniem, właściwy jest dla mieszanin gazów lub par cieczy z powietrzem) lub różnorodną (żarzenie na powierzchni utlenianego materiału).
  • dym – mieszanina gazowych produktów spalania substancji organicznych. W mieszaninie tej rozproszone są mikroskopijne cząsteczki stałe, ciekłe i gazowe. Polskie Normy określają dym jest fazę produktów rozkładu termicznego i spalania materiału rozpraszającą światło, składającą się z cząstek, które stanowić mogą kropelki cieczy, fragmenty ciała sta­łego oblepione cieczą lub substancją smolistą. Dym posiada charakterystyczny dla siebie zapach, smak, barwę, gęstość oraz toksyczność i jest uzależniony od rodzaju substancji, z których powstaje.
  • lotne produkty spalania – powstają dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, siarkowodór, cyjanowodór, wodór
  • stałe produkty spalania – powstaje sadza i popiół

źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz