Tag Archives: długość wężownicy

Ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń ze strefą brzegową

 • Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej)
 • Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta a następnie odczytać z tabeli odpowiadającą jej wartość oporu cieplnego

wykładzina

 • Wstępnie założyć że strefa brzegowa i pobytowa ogrzewane są tą samą wężownicą
 • Określić powierzchnię F jaką zajmie strefa brzegowa (długość. powinna być równa długości ściany zewnętrznej, szerokość 0,6 -1,0 m), oraz powierzchnię Fp jaką zajmuje strefa pobytowa)
 •  Założyć temperaturę zasilania i powrotu instalacji i obliczyć średnią różnicę temperatur

temp

tśr– średnia różnica temperatur między czynnikiem grzewczym a temperaturą pomieszczenia [K]
tz – temperatura zasilania [oC],
tp – temperatura powrotu [oC],
ti – temperatura wewnętrzna pomieszczenia [oC],

projco9

 • Założyć moduł ułożenia rur 0,10 lub 0,15 [m], odczytać z tablicy gęstość strumienia ciepła w strefie brzegowej qb [W]

projco135projco21

Nie wolno przekroczyć maksymalnej temperatury podłogi w strefie brzegowej 35 [oC],

 • Obliczyć wydajność cieplną grzejnika podłogowego w strefie brzegowej

wyd

gdzie:
Qb – wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie brzegowej [W],
qb – gęstość strumienia ciepła w strefie brzegowej [W],
Fb – powierzchnia strefy brzegowej [m],

 • Obliczyć wydajność cieplna z 1 mb wężownicy w strefie brzegowej

wydajnosc cieplna

gdzie:
qlb – wydajność cieplna z1 mb wężownicy w strefie brzegowej [W/m]
qb – gęstość strumienia ciepła w strefie brzegowej [W/m2]
ab – moduł ułożenia rur w strefie brzegowej

 •  Obliczyć długość wężownicy w strefie brzegowej

długosc węzownicy

gdzie:
Qb – wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie brzegowej [W]
lb – długość wężownicy w strefie brzegowej [m]
qlb – wydajność cieplna z 1 mb wężownicy w strefie brzegowej [W/m]

 •  Obliczyć wydajność cieplną grzejnika podłogowego w strefie pobytowej

pobytowagdzie:
Qp – wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie pobytowej [W]
Q – straty cieplne pomieszczenia [W]
Qb – wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie brzegowej [W]

 •  Obliczyć orientacyjną gęstość strumienia ciepła dla strefy pobytowej

gestosc pobytowa

gdzie:
qp or – orientacyjna gęstość strumienia ciepła dla strefy pobytowej [W/m2]
Qp – wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie pobytowej [W]
Fp – powierzchnia strefy pobytowej [m2]

 • Z wcześniej podanej tablicy wybrać moduł ułożenia rur „a”, dla którego q≈qor   oraz nie jest przekroczona dopuszczalna temperatura podłogi
 • Obliczyć wydajność cieplna z 1 mb wężownicy

wydajnosc z metra

gdzie:
ql – wydajność cieplna z 1 mb wężownicy [W/m],
q – faktyczna gęstość strumienia ciepła [W/m2],
a – moduł ułożenia rur [m],

 •  Obliczyć wymaganą długość wężownicy

llll

gdzie:
l – długość wężownicy [m]
Q – straty ciepła pomieszczenia [W]
ql – wydajność cieplna z 1 mb wężownicy [W/m]

 • Obliczyć całkowitą długość wężownicy

całkowita

l – Całkowita długość wężownicy [m]
lb –  długość wężownicy w strefie brzegowej [m]
lp –  długość wężownicy w strefie pobytowej [m]

 • Narysować wężownicę w rzucie poziomym pomieszczenia
 • Jeżeli   długość wężownicy wraz ze strefą brzegową l >120 m, lub opory przepływu przekraczają Δp=20 kPa, strefę brzegową należy zaprojektować jako oddzielną wężownicę (z zalecanym spadkiem temperatury wody Δt=6 K)

źródło:
1) www.instsani.pl