Tag Archives: prawo

Montaż wodomierzy – przepisy

Przepisy 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 luty 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawidłowej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
 • Dyrektywa Nr 2004/22/WE: Parlamentu Europejskiego i RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych
 • PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
 • PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.
 • PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
 • PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
 • PN-ISO 4064-2+Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
 • PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie.
 • Jest w przygotowaniu norma Unii Europejskiej pr. EN 14154, która ma obejmować:
  – pr. EN 14154-1 Wodomierze.- Wymagania ogólne.
  – pr. EN 14154-2 Wodomierze.- Instalacje i warunki użytkowania.
  -pr. EN 14154-3 Wodomierze.- Metody badań i wyposażenie.
 • PN-88/M-54901/00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.
 • PN-88/M-54901/01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki.
 • PN-88/M-54901/02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.
 • PN-92/M-54901/03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.
 • PN-92/M-54901/04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do liczników.
 • PN-88/M-54901/05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) (…) §113 ust.7„Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w PN dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych” (…)§115 ust.2 „Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy instalować zabezpieczenie przed o którym mowa w §113, ust.7”.

 

 

Montaż instalacji kanalizacyjnych – przepisy ogólne

Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa § 122. [Organizacja] 1. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków, … read more

Studzienka chłonna

Studzienka chłonna służy do odprowadzania ścieków wstępnie oczyszczonych jak i ścieków deszczowych bezpośrednio do gruntu. Wybór studni chłonnej ma uzasadnienie w przypadku: płytko posadowionej warstwy nieprzepuszczalnej poniżej której znajduje się warstwa przepuszczalna gruntu małej powierzchni działki uniemożliwiającej zastosowanie drenażu rozsączającego  Są … read more

Oczyszczanie ścieków

Metody oczyszczania ścieków sanitarnych pochodzących z gospodarstw domowych zależą od wielu czynników, jak: ilość odprowadzanych ścieków w ciągu doby, miesiąca cykliczność odprowadzania ścieków (np. działka letniskowa, dom mieszkalny), charakter odprowadzanych ścieków (zawartość części pływających, zawartość tłuszczów) skład i budowa geologiczna … read more

Powietrze zewnętrzne – przepisy ogólne

Wyciąg na temat Powietrza zewnętrznego z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej … read more

Zapewnienie wentylacji – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  § 147.1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, … read more