Tag Archives: przydomowa oczyszczalnia ścieków

Oczyszczanie ścieków

Metody oczyszczania ścieków sanitarnych pochodzących z gospodarstw domowych zależą od wielu czynników, jak:

 • ilość odprowadzanych ścieków w ciągu doby, miesiąca
 • cykliczność odprowadzania ścieków (np. działka letniskowa, dom mieszkalny),
 • charakter odprowadzanych ścieków (zawartość części pływających, zawartość tłuszczów)
 • skład i budowa geologiczna gruntu
 • wymiary działki, odległości od innych zabudowań, studni, etc.
 • rodzaj końcowego odbiornika

Budowa własnej przydomowej oczyszczalni ścieków ma sens w przypadku zabudowy rozproszonej i braku miejscowej sieci kanalizacyjnej. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do odbiorników gruntowych (zwykle wierzchnie warstwy gruntu o głębokości do 3m) lub powierzchniowych (staw, rzeka, jezioro, rów melioracyjny, strumień). W tym drugim przypadku odprowadzanie ścieków nie może pogorszyć klasy wód odbiornika.

Odprowadzanie ścieków do wód i ziemi wymaga:

 • uzyskania pozwolenia na budowę (tylko w odniesieniu do instalacji odprowadzających powyżej 7,5 m3ścieków na dobę)
 • uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (dla dobowej ilości ścieków powyżej 5 m3 ).

   Do najważniejszych krajowych przepisów dotyczących budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków należą:

 • Prawo wodne
 • Prawo budowlane
 • Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

   Podstawowe przepisy i wytyczne znajdują się w dwóch dokumentach:

 • Rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód i do ziemi

źródło:
1) www.instsani.pl