Tag Archives: schematy

Zasady budowy studni kopanej

Budowa studni obejmuje:

 •  prace przygotowawcze – czynności polegające na wyrównaniu terenu i zapewnieniu dróg dojazdowych,
 • zgromadzenie i przygotowanie narzędzi, urządzeń transportu pionowego, urządzeń do odwadniania szybu studziennego,
 • wykonanie szybu studziennego do warstwy wodonośnej.

Potrzebne narzędzia i urządzenia:

 • czerpaki ręczne do podwodnego wybierania ziemi z szybu studziennego,
 • świdry do wydobywania z szybu studziennego drobnego nawodnionego piasku pylastego,
 • wyciąg kołowrotkowy,
 • pompa ręczna ssąco-tłocząca lub pompa elektryczna do obniżania poziomu wody gruntowej w studni.

W czasie budowy studni powinny być przestrzegane następujące zasady:

 • codziennie przed rozpoczęciem pracy powinien być sprawdzony stan sprzętu i urządzeń pomocniczych,
 • w promieniu 2 – 3 m od szybu studziennego nie powinny być umieszczone żadne przedmioty, które mogłyby wpaść do otworu,
 • robotnicy pracujący w szybie powinni być wyposażeni w kaski ochronne, szelki i liny asekuracyjne,
 • w czasie pracy kopacza w szybie, pracownik będący na powierzchni powinien nie opuszczać stanowiska pracy pełniąc funkcje kontrolne.
 • ze względu na technologię wykonania studni najczęściej ujmuje ona wodę z pierwszego, najpłytszego poziomu wodonośnego. Zwykle występuje on bezpośrednio pod warstwą gleby i nie jest przykryty warstwami nieprzepuszczalnymi. Do wody mogą przenikać różne zanieczyszczenia, a woda zanieczyszczona nie nadaje się do picia, jej uzdatnianie jest dość skomplikowane i dla pojedynczego domu nieopłacalne.

Wykonanie pionowego szybu studziennego obejmuje takie czynności jak:

 • wykonanie szerokiego wykopu pomocniczego o wymiarach: średnica 1,5 m i głębokość 1,5 ÷ 2,0 m,
 • ustawienie pierwszego kręgu na wieńcu nożowym– konieczne jest jego ustawienie pionowe,
 • wybieranie równomierne gruntu z wnętrza kręgu – powoduje opuszczanie kręgu w dół,
 • oczyszczenie powierzchni styków kręgów,
 • uszczelnienie spoiny zaprawą cementową,
 • ustawienie kolejnego kręgu na poprzednim,
 • wybieranie w wnętrza kręgu gruntu.
 • czynności mogą powtarzać się aż do osiągnięcia żądanej głębokości studni.

Obudowa studni powinna być wykonana:

 • wyprowadzona ponad powierzchnię terenu na wysokość 0,25 – 0,30 m i przykryta pokrywą większą o 0,2 m od średnicy kręgu studziennego lub
 •  wyprowadzona ponad powierzchnię terenu o 0,2 m jeśli do ujmowania wody zastosowany jest zestaw pompowo – hydroforowy i przykryta szczelną pokrywą lub
 • wyprowadzona ponad powierzchnię terenu na wysokość co najmniej 0,9 m i zabezpieczona daszkiem okapowym.

Napływ wody do studni przez dno jest możliwy przez:

 • założenie perforowanej płyty,
 • pozostawienie dna otwartego.

Na dnie studni powinien być wykonany filtr odwrotny składający się z 1 ÷ 3 warstw materiału gruboziarnistego ułożonego w taki sposób, że ziarna o większych średnicach znajdują się na górze. Studnie wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicach od 0,8 m do 1,8 m i wysokości 0,6 m.

Elementy składowe studni:

 • wieniec (nóż),
 • mur płaszczowy – obudowa szybowa z kręgów, które stanowią umocnienie boczne wykopu, a jednocześnie zabezpieczają ujmowaną wodę przed przedostawaniem się do niej zanieczyszczeń z gruntu.
 • obudowa górna.

Pobór wody przez studnie kopane może być:

 • boczny – przez otwory ścienne,
 • denny,
 • boczny i denny

Schematy ujęć wody za pomocą studni kopanych z dopływem wody  
a-przez ściany boczne (studnia dogłębiona), b- przez ściany boczne i dno, c-przez dno; 1-płaszcz studni, 2-dno studni, 3-otwory w ścianie bocznej studni, 4-zasypka dna, 5-uszczelnienie tłustą gliną lub iłem, 6-przykrycie szczelne, 7-obrukowanie

studko4

Etapy wykonywania studni kopanej z ujmowaniem wody przez dno 
a-ustawienie I segmentu (kręgu) na dnie wykopu, b- położenie dwóch segmentów w czasie ich opuszczania,
c- studnia opuszczona do zaplanowanej głębokości i przygotowana do eksploatacji; 1-wieniec (nóż), 2-mur
płaszczowy, 3-zasypka żwirowa dna, 4-pokrywa studni, 5-uszczelnienie tłustą gliną, 6-obrukowanie

studko5

Schemat studni kopanej z kręgów betonowych  
1-warstwa żwiru lub piasku gruboziarnistego, 2-kręgi betonowe, 3-płyta żelbetowa z włazem, 4-stopnie
żeliwne, 5-ubita glina

studko6

Studnia kopana z pompą ręczną, z dolnym zasilaniem

studko1

Studnia kopana z boczno-dennym dopływem wody z przyłączem  do pompy elektrycznej lub ręcznej umieszczonej poza studnią studko3

Studnia kopana z pompą pływającą, z zasilaniem bocznym i dnem dogłębionym (dno studni spoczywa w spągu warstwy wodonośnej) studko2