Tag Archives: ścieki

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu ścieków sanitarnych

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego ścieków sanitarnych wg PN–92/B–01707 (wersja tylko dla uczniów jako pomoc naukowa)

Obliczeniowy przepływ ścieków ustala się na podstawie sumy jednostkowych odpływów z poszczególnych przyborów sanitarnych i urządzeń (pralki, zmywarki) z uwzględnieniem równomierności ich działania. Przepływ obliczeniowy ścieków q oblicza się ze wzoru:

prokan2

gdzie:
K- odpływ charakterystyczny w dm3/s, zależy od przeznaczenia,
AWs – równoważnik odpływu, wartość bezwymiarowa.

 Wielkości odpływów charakterystycznych wg PN–92/B–01707
prokan3

Wielkości równoważników odpływu dla przyborów sanitarnych i urządzeń oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających danym przyborom wg PN–92/B–01707
prokan4

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego według normy PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, cz. II Kanalizacja sanitarna, projektowanie i obliczenia”.Natężenie przepływu ścieków ustala się na podstawie wzoru :

prokan3

gdzie:
Qww – natężenie przepływu ścieków pochodzących z domowych urządzeń sanitarnych
K-   współczynnik częstości, przyjmujący wartości identyczne jak w pierwszej tabeli
DU- równoważnik odpływu według tabeli 3

 Równoważniki odpływu według normy PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, cz. II Kanalizacja sanitarna, projektowanie i obliczenia”.

prokan29 dokoncz

 UWAGA – Budowę systemów od I do IV omówiłem w rozdziale

 Całkowite natężenie przepływu ścieków Qtot określa wzór:

prokan31

gdzie:
Qc – ciągłe natężenie przepływu,
Qp – natężenie przepływu wód przetłaczanych

Natężenie całkowite uwzględnia całkowity przepływ ścieków w instalacji lub jej części pochodzący z urządzeń sanitarnych, z urządzeń z przepływem ciągłym i z pompowni. W celu ustalenia średnic przewodów ich przepustowość nie może być mniejsza niż:

  • wartość obliczonego natężenia przepływu Qww lub Qtot .
  • wartość natężenia odpływu z urządzeń o największym odpływie jednostkowym

źródło:
1) www.instsani.pl

 

Rozdrabniarki do mechanicznego oczyszczania ścieków

Rozdrabniarki to urządzenia które rozdrabniają duże części zanieczyszczeń mechanicznych, umożliwiając wprowadzenie tych zanieczyszczeń do osadników lub bezpośrednio do komór fermentacyjnych. Taka przeróbka skratek wprowadza do­datkową korzyść, jaką jest dodatkowa ilość gazu pofermentacyjnego. Rozdrabniarki niezatopione Są urządzeniami wydzielonymi, do których doprowadza się … read more

Sita do mechanicznego oczyszczania ścieków

Sita zatrzymują zawiesiny o wymiarach cząstek o średnicy powyżej 5 mm. Unieszkodliwia się je np. przez kompostowanie lub fermentację. W niektórych mniejszych oczyszczalniach ścieków zamiast osadników wstępnych lub piaskowników stosuje się właśnie sita, na których odbywa się proces ce­dzenia zanieczyszczeń. Zastosowanie … read more

Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Mechaniczne oczyszczanie polega na  usunięciu grubszych zawiesin organicznych i mineralnych oraz ciał pływających. Usuwa się je za pomocą krat, sit, piaskowników, tłuszczowników oraz osadników różnego typu. Kraty i sita są mechanicznymi przegrodami ustawionymi na drodze spływu ścieków. Osadzające się na … read more

Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie ścieków

Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie stosuje się głownie do ścieków przemysłowych zawierających chemiczne związki organiczne, metale ciężkie. Do tych sposobów zalicza się koagulację, neutralizację, ekstrakcję, sorpcję, elektrolizę i destylację. W zależności od składu ścieków można prowadzić oczyszczanie jedną lub kilkoma z … read more

Wskaźniki jakościowe ścieków

Mętność – spowodowana rozpraszaniem i adsorbowaniem światła widzialnego przez substancje znajdujące się w ściekach; często zamiast mętności oznacza się przeźroczystość (tj. grubość warstwy ścieków, przez którą można odczytać druk lub podziałkę wzorcową), Barwa – podaje się ją zwykle opisowo lub jako tzw. … read more