Tag Archives: średnica komina

Dobór przekroju i wysokości komina

Wysokość komina powinna zapewniać wymaganą siłę ciągu kominowego związana z koniecznością pokonania oporów przepływu spalin w kotle, czopuchu i samym kominie.

  1. Wysokość komina musi spełniać warunki określone przepisami o ochronie powietrza atmosferycznego (komin powinien być takiej wysokości, aby nastąpiło rozproszenie emitowanych zanieczyszczeń chemicznych w powietrzu atmosferycznym poniżej wartości dopuszczalnej); przepis ten dotyczy kotłowni powyżej 300 kW
  2. Minimalna wysokość efektywna komina, liczona od paleniska do wylotu komina, do którego jest podłączony kocioł powinna wynosić: dla kotłów opalanych gazem – 4,0 m.; dla kotłów opalanych olejem opałowym – 5,0 m
  3. Minimalna wysokość komina dla przepływowych gazowych grzejników wody oraz dla gazowych kotłów grzewczych z palnikiem inżektorowym o mocy nie przekraczającej 35 kW wynosi 2,0 m. liczona od przerywacza ciągu do wylotu komina.

Wysokość komina można też obliczyć ze wzoru:

h = 9,81 * Δp / (ρz – ρw)

gdzie:
h – wysokość komina [m];
Δp – siła ciągu kominowego w [Pa];
ρz – ciężar właściwy powietrza [kg/m3],
ρ– ciężar właściwy spalin [kg/m3]

Dobór przekroju

Przekrój komina [A] można obliczyć ze wzoru Radtenbacher’a:

1

gdzie:
A- pole przekroju komina w [m2],
Q – moc kotła w [kW],
n- współczynnik liczbowy zależny od rodzaju paliwa, n=900 dla drewna, n=1800 dla gazu, n=1600 dla koksu,
h- wysokość komina w [m]

Pole przekroju i wysokość komina można też dobrać z gotowych diagramów przygotowanych przez producentów kominów.

Diagramy doboru średnicy kominów

1. Kocioł gazowy (atmosferyczny) z palnikiem bez dmuchawy, temperatura gazów wylotowych za
zabezpieczeniem strumienia tw≥ 120°C i <140°C.
2

2. Kocioł grzewczy gazowy z zapotrzebowaniem na ciąg i palnikiem z dmuchawą. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥140°C i <190°C. 3

3. Kocioł nadciśnieniowy gazowy. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła ≥ 100°C i <140°C. 4

4. Kocioł grzewczy na olej opałowy z zapotrzebowaniem na ciąg i palnikiem z dmuchawą. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥140°C i >190°C.

11

5. Kocioł nadciśnieniowy na olej opałowy. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥ 140°C i <190°C.

12

6. Kocioł grzewczy na drewno z zapotrzebowaniem na ciąg. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła    tw = 200°C i ÷240°C.

13

7. Kocioł grzewczy na węgiel z zapotrzebowaniem na ciąg. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw =
200°C i ÷240°C. 

14

8. Otwarte kominki.

15

źródło:
1) www.presto-kominy.pl
2) www.instsani.pl