Tag Archives: wymagania

Badanie instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej

Przeglądy techniczne obiektów mają na celu m.in. sprawdzenie stanu technicznego obiektów oraz ocenę ich przydatności do użytkowania. Regularnie wykonywane kontrole pomagają ograniczyć koszty dużych napraw remontowych, są podstawą bezpieczeństwa oraz chronią przed sankcjami wynikającymi z przepisów prawa.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Obowiązkowym przeglądom podlegają zatem (oczywiście gdy występują w obiekcie): gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące, oraz hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Szczegóły badań określa Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Badania przeprowadza się zgodnie z programem przedstawionym w tablicy poniżej

hydrwe1

 • Sprawdzenie zgodności z projektem

Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych równorzędnych dokumentach, w tym w oświadczeniach wykonawcy o zgodności instalacji z projektem, protokołach odbiorów częściowych zakrytych fragmentów instalacji.

 • Oględziny zewnętrzne
 • Sprawdzenie wymiarów

Sprawdzenie wymiarów przeprowadza się za pomocą przymiarów i uniwersalnych przyrządów pomiarowych.

 • Sprawdzenie podłączenia węża

Sprawdzenie podłączenia węża przeprowadza się podłączając zawór hydrantowy do nasady wg PN-M- 51151:1987 (PN-87/M-51151) z łącznikami tłocznymi wg PN-M-51031:1991 (PN-91/M-51031). Podłączenie wykonuje się za pomocą klucza do łączników wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M-51014).

 • Sprawdzenie wydajności wodnej

Sprawdzenie wydajności wodnej przeprowadza się z użyciem przepływomierza o klasie dokładności co najmniej 2,5 przy całkowicie otwartym zaworze hydrantowym. Podczas odbioru sprawdzeniu podlega wydajność każdego z zainstalowanych zaworów.

 • Sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody

Sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch lub czterech zaworów hydrantowych położonych najniekorzystniej pod względem hydraulicznym na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej przeprowadza się wg 3.2.5.

 • Sprawdzenie ciśnienia

Sprawdzenie ciśnienia przeprowadza się przy całkowicie otwartych zaworach hydrantowych za pomocą manometru wg PN-M-42304:1988 (PN-88/M-42304) o klasie dokładności co najmniej 1.6; w czasie pomiaru wydajności przeprowadza się wg 6.5 i 6.6. Przy odbiorze, sprawdzenia dokonuje się dla wszystkich zainstalowanych hydrantów, podczas pomiaru wydajności wg 6.5.

 Ocena wyników badań
Instalację uznaje się za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wynik wszystkich badań wg tabeli 1 jest pozytywny.

 Protokół odbioru

Z przeprowadzonych badań sporządza się protokół zawierający:

 • datę odbioru,
 • skład komisji odbioru,
 • opis instalacji,
 • wykaz przedłożonych dokumentów
 • stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy.

źródło:
1) www.gras.pl
2) www.instsani.pl

Zasady montażu wodomierzy mieszkaniowych

Wodomierze mieszkaniowe służą do pomiaru wielkości zużycia wody dla całego mieszkania (lokalu użytkowego), pojedynczego węzła sanitarnego lub pojedynczego przyboru (np. umywalki, wanny). Dla każdego z powyższych przypadków występują odmienne zasady montażu zegarów wodomierzowych. Miejsce wbudowania wodomierzy mieszkaniowych Miejsce wbudowania wodomierza  … read more

Wymagania dla powierzchni funkcjonalnych wg PN-88/B-01058

Wymiary powierzchni funkcjonalnych (powierzchnie przed elementami wyposażenia, umożliwiające wykonywanie czynności przewidzianych programem użytkowym) – nie dotyczą pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych.  Zalecana wymiary powierzchni funkcjonalnych Powierzchnia funkcjonalna dla poszczególnych przyborów sanitarnych Powierzchnia użytkowa przed wanną Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych przyborów sanitarnych wynikająca … read more

Łazienki dla osób niepełnosprawnych

Przy planowaniu łazienek i toalet bez barier należy uwzględnić następujące normy: DIN 18040-1 Budynki dostępne publicznie Zakres normy odnosi się do budynków dostępnych publicznie takich jak instytucje kulturalne i oświatowe,ośrodki sportowe itd. w szczególności do części budynków przeznaczonych do użytku publicznego … read more

Montaż natrysku dla osób niepełnosprawnych

Minimalna powierzchnia brodzika: 90×90 cm. Spadek powierzchni (w kierunku kratki ściekowej): 1-2%. Kratka powinna znajdować się pod siedziskiem prysznicowym. Wysokość siedziska prysznicowego: 43-48 cm. Siedzisko powinno się znajdować naprzeciw baterii prysznicowej dla niepełnosprawnych. (W kwestii siedzisk mamy do wyboru mocowane na stale lub … read more

Regulacja dopływu ciepła – przepisy

§ 134.  1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. 2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej … read more

Budowa instalacji ogrzewczej – przepisy

§ 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła. 2. Instalację … read more

Kominy – odprowadzanie spalin

Zadania Podstawowym zadaniem komina jest odprowadzenie spalin z paleniska na zewnątrz budynku, dostarczenie powietrza które potrzebne jest do podtrzymania procesu spalania oraz wymiana zużytego powietrza. Aby zapewnić prawidłowe działanie palenisk, komin powinien mieć, określony przez producenta urządzenia grzewczego, minimalny ciąg … read more