Tag Archives: zasady montażu

Montaż wodomierza w studzience

Montaż wodomierza w studzience znajduje zastosowanie w przypadku gdy  budynek nie posiada piwnicy i  nie ma możliwości technicznych na wydzielenie stosownego miejsca lub, gdy trwają dopiero prace budowlane dopuszcza się umieszczenie wodomierza domowego poza budynkiem, w studzience wodomierzowej.

Stosunkowo niedawno, zestawy wodomierzowe były montowane w zwykłych studzienkach z kręgów betonowych lub konstrukcjach murowanych z cegły. Obecnie zalecane są specjalne mrozoodporne studzienki wodomierzowe.

Studzienki wodomierzowe należy lokalizować:

 • na terenie posesji w odległości 2,0 m od ogrodzenia lub linii rozgraniczającej nieruchomość (odległość podano do osi studni),
 • dla budownictwa segmentowego dopuszcza się lokalizowanie dwóch wodomierzy we wspólnej studzience (studzienki wodomierzowej nie wolno lokalizować na granicy dwóch posesji),
 • studzienka powinna być wykonana z materiału trwałego oraz mieć stopnie lub klamry do schodzenia przez otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle,
 • właz w studzience wodomierzowej należy projektować od strony nieruchomości,
 • w zależności od lokalizacji studzienki wodomierzowej na działce należy stosować:
  -właz typu lekkiego z dwoma pokrywami (w pasie zieleni, w ciągu pieszym itp.),
  -właz typu ciężkiego z ociepleniem (w ciągu jezdnym),
 • studzienka powinna być zabezpieczona przed napływem wód gruntowych oraz opadowych,
 • wymiary studzienek powinny wynosić:
  -dla połączeń o średnicy przewodu wodociągowego 50 mm – średnica studni 1,0; 1,2; 1,4 m w zależności od wielkości dobranego wodomierza,
  -dla połączeń o średnicy 80 mm i większej – studzienka prostokątna w zależności od średnicy przyłącza.

montwo20

W zależności od typu wykorzystywana jest w niej:

 • geotermika ziemi (studnia bez dna, z boczną otuliną izolującą i hermetyczną, ocieploną górą zabezpieczoną pokrywą – działanie na zasadzie termosu, zestaw wodomierzowy umieszczony jest na górze w odległości od 0,2 do 0,3m pod pokrywą)
 • poduszka izolacyjna (wodoszczelna beczka z tworzywa, z umieszczoną na górze poduszką izolacyjną i zamknięta pokrywą, zestaw wodomierzowy umieszczony jest tu przy dnie na głębokości od 1,0 do 1,5m i posiada możliwość wyciągania go na górę do odczytu).

Studzienki wodomierzowe z izolacją cieplną wyposażone w stosowną armaturę połączeniową i przystosowane są do zabudowy wodomierzy METRON JS i WS o średnicach od DN 15 do DN 32. Zabezpieczają one zestaw przed zamarznięcie, są łatwe w eksploatacji i stwarzają dogodne warunki do odczytu wskazań wodomierza.

montwo21

Zasady montażu wodomierzy mieszkaniowych

Wodomierze mieszkaniowe służą do pomiaru wielkości zużycia wody dla całego mieszkania (lokalu użytkowego), pojedynczego węzła sanitarnego lub pojedynczego przyboru (np. umywalki, wanny). Dla każdego z powyższych przypadków występują odmienne zasady montażu zegarów wodomierzowych. Miejsce wbudowania wodomierzy mieszkaniowych Miejsce wbudowania wodomierza  … read more

Zasady montażu przyłączy wodociągowych

Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł … read more

Zasady montażu muszli ustępowych stopowych

Muszle tureckie, nazywane są również muszlami stopowymi lub kucanymi.  Wykonane są z żeliwa, stali emaliowanej bądź stali nierdzewnej. Montowane są nisko nad podłogą lub nawet na poziomie podłogi. W przeciwieństwie do muszli ceramicznych stojących lub wiszących, nie posiadają w swojej budowie … read more

Zasady montażu muszli ustępowych stojących

Dokładne wypłukanie miski ustępowej wymaga doprowadzenia wody pod odpowiednim ciśnieniem i w wystarczającej ilości. Z rozwiązań dostępnych obecnie na rynku projektant, jak i monter może wybierać pomiędzy: dolnopłukiem górnopłukiem zaworem ciśnieniowym. Podejście pod dolnopłuk Pod pojęciem dolnopłuk należy rozumieć zarówno … read more

Zasady montażu przykanalików

Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki do kanału trasą zaprojektowaną w … read more